Skoči na vsebino

60 let Gasilske zveze Jesenice

Druga svetovna vojna je pustila sledi tudi v gasilskih organizacijah. Bile so v razsulu, manjkalo jim je tako članov kot opreme, zato jih je bilo treba zopet postaviti na noge. Takratna oblast je na Jesenicah imenovala poverjenika za požarno varnost. To je postal Nande Mohar iz Bleda, naslednje leto pa ga je zamenjal poveljnik gasilske enote Železarne Jesenice, Janez Gorjanc, ki je organiziral prvi okrajni gasilski odbor za področje Jesenic. Odbor so sestavljali: Janez Gorjanc kot predsednik, Janez Robič s Hrušice kot poveljnik, Matevž Kolar kot tajnik in Jože Varl st. kot blagajnik.

Leta 1947 je bil sprejet prvi zakon o prostovoljnem gasilstvu. Posledica tega je bila združitev okrajev Jesenice in Radovljica s sedežem na Jesenicah. Za prvega predsednika je bil izvoljen Valentin Kejžar s Hrušice in za poveljnika Alojz Pogačnik iz Radovljice. Odbor je bil popolnoma podrejen odseku za notranje zadeve in ta ni bil sposoben voditi gasilske organizacije. Zaradi negotovega stanja, je bil sklican ponovni občni zbor, na katerem so izvolili nov odbor v sestavi:

Valentin Kejžar – predsednik (GD Hrušica)
Matija Klinar – podpredsednik (GD Podhom)
Alojz Pogačnik – poveljnik (GD Radovljica)
Viktor Pogačar – podpoveljnik (GD Bled)
Matko Čarman – tajnik (GD Jesenice)
Janko Robič – blagajnik (GD Hrušica)
Anton Svetina – mladinski referent (GD Begunje)
Anton Berce – prosvetni referent (GD Kranjska Gora)
Marija Kejžar – ženski referent (GD Bohinjska Bistrica)

člani:

Ciril Pezdirnik GD Dovje
Franc Zima GD Mojstrana
Jože Tersoglav GD Jesenice
Jože Varl GD Jesenice
Janez Mencinger GD Bohinjska Bistrica
Franc Valant GD Radovljica
Jože Kavalar GD Rateče
Franc Gregorij GD Podkoren
Miha Frčej GD Zasip
Franc Pokljukar GD Gorje
Alojz Stušek GD Bohinjska Bistrica
Jože Slamnik GD Zabreznica

Nadzorni odbor:

Janez Lampič predsednik GD Begunje
Franc Mohorič član GD Kropa
Rok Sitar član GD Ljubno

Naloga Okrajne gasilske zveze je bila poživiti dejavnost v gasilskih društvih. Ker tudi ta odbor ni bil kos nalogam je bil v letu 1949 sklican občni zbor na katerem so bili izvoljeni v Upravni odbor naslednji gasilci:

Matija Klinar – predsednik
Gregor Novak – poveljnik
Viktor Pogačar – podpoveljnik
Matko Čarman – tajnik
Janko Robič – blagajnik
Anton Svetina – mladinski referent
Anton Berce – prosvetni referent
Marija Kejžar – ženski referent

člani:
Ciril Pezdirnik, Franc Zima, Jože Tersoglav, Jože Varl, Janez Mencinger, Franc Valant, Jože Kavalar, Franc Gregorij, Miha Frčej, Franc Pokljukar, Alojz Stušek in Jože Slamnik.

Nadzorni odbor pa so sestavljali:
Janez Lampič predsednik
Franc Mohorič član
Rok Sitar član
Alojz Kunstelj član

Leta 1949 je bila v Ljubljani ustanovljena Gasilska zveza LRS.

Leta 1953 je bil redni občni zbor OGZ Radovljica. Na tem zboru se je obravnavala razna problematika gasilstva – bile so tudi nove volitve odbora. Sestav odbora je bil v glavnem isti z nekaterimi spremembami. Mesto predsednika je obdržal Matija Klinar, za poveljnika je bil izvoljen Viktor Pogačar iz Bleda, za tajnika pa Vinko Arko z Jesenic. V OGZ so bila včlanjena vsa društva na področju okraja Radovljica.

Leta 1955 je bila izvedena reorganizacija upravnih oblasti okrajev in občin. Zaradi boljšega delovanja so tem spremembam sledili tudi gasilci. Tedaj sta se združili okrajni zvezi Radovljica in Kranj s sedežem v Kranju. K tej združitvi sta se priključili še OGZ Tržič in OGZ Škofja Loka. Nova zveza je tedaj združevala 139 društev.

V tem času so se po občinah organizirale oz. ustanovile Občinske gasilske zveze, katere so bile včlanjene v tedanjo OGZ Kranj. Bilo jih je 11 s preko 7.000 aktivnimi člani in nad 2.000 rezervnimi člani. Okrajno gasilsko zvezo so sestavljale Občinske gasilske zveze: Bled, Bohinj, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Železniki in Žiri.

Občinska gasilska zveza Jesenice je bila ustanovljena na občnem zboru 27. marca 1955, odločba s strani Upravne enote pa je bila izdana 20. oktobra 1956. Zvezo so ustanovila Gasilska društva Rateče-Planica, Podkoren, Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Hrušica, Plavški Rovt, Jesenice, Blejska Dobrava, Koroška Bela, Zabreznica, Smokuč, PIGD Železarne Jesenice in PIGD Železničar Jesenice. Prvi predsednik je postal Vinko Arko, poveljnik pa Jože Terseglav.

Od ustanovitve naprej se je zveza srečevala z velikimi problemi. Bilo je malo opreme, domovi so bili potrebni obnove ali celo neuporabni, vozila so bila redka. Zaradi neustreznega financiranja gasilskih programov, je gasilstvo pešalo in se ukvarjalo s problemi, ki bi jih morali reševati na državnem nivoju.

Razmere so se bistveno spremenile šele leta 1978. Skupščina občine Jesenice je decembra 1977 predpisala prispevek za financiranje programov požarnega varstva, ki so ga morali plačevati vsi uporabniki družbenih sredstev in obrtniki. Hkrati je bila ustanovljena tudi samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom, ki je dobila široka pooblastila glede politike požarnega varstva in financiranja programov gasilskih organizacij. V tem obdobju smo popravili ali na novo zgradili domove, kupili nove motorne brizgalne in vozila.

Tega leta je postal predsednik OGZ Anton Arh, poveljnik pa Karol Tramte. S svojim znanjem in vplivom sta dvignila delovanje gasilcev na visoki nivo in dosegla spoštovanje do našega dela v vseh okoljih. Poglobila sta sodelovanje z zamejskimi gasilci in bila soavtorja tekmovanja treh dežel.

Pomembna naloga je bila gasilskim organizacijam določena leta 1976 z Zakonom o splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti in s popravki leta 1982, ki je določal, da so se enote gasilskih organizacij vključevale tudi v akcije ob naravnih in drugih nesrečah v sklopu načrtov civilne zaščite.

Po osamosvojitvi Slovenije smo pristopili k moderni organiziranosti gasilskih organizacij, ki so organizirane po Zakonu o društvih, operativni del pa deluje po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonu o gasilstvu in Pravilih gasilske službe.

Leta 1997 so gasilska društva iz novo nastale občine Kranjska Gora izstopila iz OGZ Jesenice in ustanovile svojo zvezo. Tako je v OGZ Jesenice ostalo 8 društev, ki so se povezala v GZ Jesenice.

Z ustanovitvijo Občine Žirovnica smo se odločili, da ostane zveza nespremenjena, ustanovili pa smo dva občinska gasilska poveljstva, ki skrbita za razvoj in napredek gasilstva v občinah. Naloga gasilske zveze je v tem, da organizira skupno izobraževanje, tekmovanje in je koordinator med društvi. Skrbi tudi za to, da so društva seznanjena s zakonodajo in da delujejo po veljavnih predpisih.

S tem, ko zveza deluje za dve občini, smo tudi spremenili način delovanja in upravljanja. O denarju za delovanje društev, ne odloča več UO zveze, ampak GPO ob prisotnosti predsednikov društev. Predsednik zveze skrbi le za to, da je denar porabljen namensko in po zakonu. Denar za delovanje zveze je ločen od denarja za društva in se ga vodi posebej.

Po letu 2000 smo uspeli obnoviti vse gasilske domove in vozni park. Dopolnili smo tudi opremo, tako da so društva večinoma opremljena po tipizaciji. Kljub krizi v zadnjih letih nam uspe nekako še zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje gasilskih društev.

Pohvalimo se z zelo dobrim sodelovanjem z obema občinama in županoma, s tesnim in prijateljskim sodelovanjem s poklicnimi gasilci, z dobrimi odnosi z ostalimi društvi in prijateljskim sodelovanjem z gasilci sosednje Koroške in Italije.

Z gasilskim pozdravom
Na pomoč!

Pripravil Marjan Dobnikar
27.3.2015

AdaptiveThemes